top of page

                                                       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Özel Smyrna - Apeks Sağlık Kabini unvanına sahip olan kurumumuzun Mesul Müdür’ü Nazire Nur KARAGÖZ "Veri Sorumlusu" konumundadır.

"Veri Sorumlusu" sıfatına haiz kurumumuz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz,

Randevu kayıtlarınızı oluşturmak,

Canlı Destek bölümünden hizmet taleplerinize cevap vermek,

Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,

Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanıtım, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve her türlü abonelik hizmetlerinde kullanmak,

Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak,

Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek,

Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek

Tarafınızla sözleşme kurabilmek,

Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek

amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere ihtiyaç duyulması halinde resmi kurum ve kuruluşlara açıklanabilecek, aktarılabilecektir.

Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Saygılarımızla

ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ adına NAZİRE NUR KARAGÖZ  tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. HASTA KAYIT

ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ’ne misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Protokol Defteri’ne kaydolmanız amacıyla ilgili personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • İsim Soyisim

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası

 • Adres

 • Cep Telefonu

 • E-posta Adresi

 • Doğum Yeri ve Tarihi

 • Medeni Hal

 • Cinsiyet bilgisi

 • Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Protokol Numarası” atanmaktadır.

II. SAĞLIK HİZMETİ

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetinin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personelimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi” hakkındaki genelgeye istinaeden protokol defterine kaydedilecektir:

 • Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)

tüm bu veriler protokol defterine kaydedilmektedir.

III. FATURA BİLGİLERİ

 

Hastalarımızın tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • İsim Soyisim

 • Banka Hesap Bilgileri

 • Fatura Bilgileri

 

IV. DİĞER

 

 

ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ'ni aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • İsim Soyisim

 • Telefon Numarası

 • T.C. Kimlik Numarası

 • E-posta Adresi

 • Açık Adres Bilgisi

 • Randevu Bilgisi

 • Şikayetler

 

 

 

 

İNTERNET SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR

 

ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ için ziyarete açık olan internet sitesinde  e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet sitesi üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin cep telefon numarası , açık adres bilgisi ve hizmet talebi alınır. Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ’ne ait iletişim numarasından arayarak randevu iptal işlemi tamamlanır.

 

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

 

Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz ile ve İlgili Yönetmelik gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ ‘nin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

-SAĞLIK HİZMETİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak iletişim seçeneğini kullanarak ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ’ne iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 01/01/2023 tarihinde güncellenmiş olup,  ÖZEL SMYRNA - APEKS SAĞLIK KABİNİ tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

İzmir'in Her Yerinde Evde Hemşirelik Hizmeti

bottom of page